فراز بامدادی 9 آذر 1378

فراز شامگاهی 9 آذر 1378

غفلت مسوولان و نابودی اراضی کشاورزی

بنا بر آمار، تغییر کاربری اراضی کشاورزی به اراضی مسکونی دوبرابر شده‌است. علت این افزایش را گرانی مسکن و زمین عنوان می‌کنند درحالی که به‌نظر می‌رسد کمبود آب نیز یکی از مهم‌ترین دلایل این امر باشد. بخش عمده زمین‌های مرغوب کشاورزی و آب‌و‌هوای مناسب در استان‌های شمالی کشور است و اتفاقا پنج استان شمالی نیز در صدر این تغییر کاربری‌ها قرار دارند.
مطالعه مطلب ...