مرور اقتصاد سینما

اقتصاد سینما

حکومتِ خاموشِ اسپانسرها!

تهیه کننده در یک گروهِ خلق کننده اثرِ فرهنگی و هنری به عبارتی مدیر اصلی آن گروه است؛ البته اعطای این رکن اصلی به تهیه کنندگان تنها به دلیل پرداخت هزینه های پروژه…