مرور اقتصاد هنر

اقتصاد هنر

انحصار در شبکه نمایش خانگی

شبکه نمایش خانگی این روزها، دوران پر فراز و نشیبی را از سر می گذراند، شبکه ای که از نقطه آغاز تاکنون از سازو کار مالی گرفته تا سیستم مدیریتی روی لبه تیغ راه می رود.…