مرور بازرگانی

بازرگانی

پیش‌بینی آینده قیمت دلار

۹ روز از افزایش قیمت بنزین و یک هفته از قطعی اینترنت در کشور می‌گذرد. افزایش قیمت بنزین حداقل به صورت روانی بر سایر بازارها اثرگذار است. چنان چه در شنبه گذشته نرخ…