مرور بهداشت و درمان

بهداشت و درمان

ووهان سرمستِ واکسن کرونا

یک مقام بلندپایه وزارت بهداشت چین گفته است که این کشور از یک ماه پیش استفاده از واکسن کرونا بر روی افراد از گروه‌های مختلف جامعه را شروع کرده است. ژنگ ژونگی،…