مرور طنز

طنز

کنکور فراز

هر روزه خبرها و سوژه‌های مختلفی در فضای رسانه‌ای کشور مطرح می‌شود که در نظر داریم از نگاهی طنز در قالب پرسش‌های چهارگزینه‌ای به آن بپردازیم.