مرور برچسب

اداره کاریابی

چشم‌انتظاران نیمه ماه

تک‌تک به اتاق کوچک کاریابی وارد می‌شوند. نام‌شان را می‌گویند و منشی در سیستم ثبت می‌کند. انگشت‌ سبابه را روی دستگاه حضور و غیاب رنگ و رو رفته می‌فشارند و چشم…