مرور برچسب

بانک سرمایه

مرموزترین متهم بانک سرمایه کیست؟

تا پایان رسیدگی به پرونده بانک «سرمایه» زمان زیادی مانده است. این پرونده به گفته قاضی «مسعودی مقام» ۴۰۰ متهم دارد. این روزها دادگاه «محمد امامی» در حال برگزاری است.…

ابربدهکاران بانکی زیر حکم اما آزاد

تا سال گذشته شاید هر از گاهی اخباری از متهمان بانک سرمایه و دادگتهشان به گوش می‌رسید. احکامی که عموما برای متهمان ردیف اول 20 سال عنوان شده بود اما حالا خبر می‌رسد…

ملک زعفرانیه و بنز!

خرید ملک در زعفرانیه و بنز با مال نامشروع بخشی از اتهام‌های وارد شده به عمار صالحی، از متهمان پرونده بانک سرمایه است که از سوی نماینده دادستان در سومین دادگاه گروه…