مرور برچسب

بوشهر

۵۰۰ روز مقاومت در تنگستان

این روزها درست در میانه موج دوم کرونا، چند نقطه کشور صحنه برپایی اعتراضاتی است که این بار نه پیوند مستقیمی با نان و دستمزد دارد و نه مطالبات صنفی و رفاهی. حالا دغدغه…