مرور برچسب

حباب بورس

بازار سرمایه محل آزمون و خطا نیست

« بازار سرمایه پر فرازو نشیب‌ترین  روزهای خود را تجربه می‌کند، باید نگران بود چر که بازار سرمایه محل خوبی برای آزمون و خطا نیست».  این اظهار نظر واکنش مدیر عامل…