مرور برچسب

رانت

مرحمت فرموده ما را مس کنید

«دکتر فرشاد مومنی» در بخش سوم مصاحبه با «فراز»، از تجربیات موج اول خصوصی‌سازی در ایران (دهه ۱۳۷۰ و اجرای برنامه تعدیل ساختاری) سخن می‌گوید. این استاد دانشگاه به…