مرور برچسب

سهام عدالت

سهام عدالت آزاد نیست

طرح سهام عدالت از سال 1385 تاکنون در حال اجرا است. سهام عدالت سبدی از سهام ۴۹ شرکت صنعتی است که در دولت نهم و با هدف توزیع ثروت دولت میان بخش‌های کم‌درآمد جامعه…

عدالت سهم مردم خواهد شد؟

سازمان خصوصی سازی، سازمان بورس، شرکت فرابورس و دولت همگی خبر از برداشتن آخرین گام های آزاد سازی سهام عدالت در مجلس می دهند. با انتقال سهام این ۴۹ میلیون نفر به…