مرور برچسب

شهرداری بندرعباس

اعمال قانون برای مستضعفان

ویدیویی در شبکه های اجتماعی در حال وایرال شدن است که در آن ماموران شهرداری بندرعباس مشغول تخریب آلونک یک زن سرپرست خانوار هستند. تخریب آلونک این زن سرپرست خانوار…