مرور برچسب

مرکز آمار

ویروس بیکاری بر جان اشتغال

اولین گزارش رسمی از تاثیر کرونا بر اشتغال و بیکاری نشان می‌دهد که در بهار امسال، در مقایسه با بهار ۱۳۹۸، نزدیک به دو میلیون نفر از بازار کار خارج شده‌اند. با…

نرخ رشد بر مدار صفر

نرخ رشد اقتصادی به صفر رسید. خبری کوتاه و هراس انگیز در ابتدای شنیدن که نه از زبان کارشناسان و رسانه ها که از طریق مرکز آمار ایران اعلام شد. رئیس مرکز آمار ایران از…