مرور برچسب

نمایشگاه کتاب تهران

زخم کرونا بر بازار بیمار نشر

کرونا، مهمان ناخوانده این روزهاست که ردپایش نه تنها در حوزه های مختلف پیدا می شود بلکه بخش مهمی از هر خبر و گزارشی را نیز به خود اختصاص داده است حتی اگر خبر، صرفا…