مرور برچسب

هادی رضوی

ملک زعفرانیه و بنز!

خرید ملک در زعفرانیه و بنز با مال نامشروع بخشی از اتهام‌های وارد شده به عمار صالحی، از متهمان پرونده بانک سرمایه است که از سوی نماینده دادستان در سومین دادگاه گروه…