مرور برچسب

چرا مرغ زنده 14 هزارتومان؛ مرده34 هزارتومان؟