مرور آموزش و پرورش

آموزش و پرورش

فارغ التحصیل نیاز نداریم

در سال ۱۳۹۷ جمعیت شاغل آموزش عالی از کل شاغلان ۲۳/۹ درصد بوده‌است. این درحالی است که جمعیت دانش‌آموخته‌گان و جوانان در حال تحصیل ۱۳میلیون است. به‌نطر می‌رسد…