مرور بهداشت و درمان

بهداشت و درمان

به نام دارو؛ به کام دلالان

در بودجه ۹۹ هم یارانه دارو با ارز دولتی است. اما همچنان مناقشه‌ای جدی میان طرفداران ارز دولتی و نیمایی برای اختصاص به تولید و واردات دارو وجود دارد. کدام سیاست،…