مرور برچسب

بنیاد سینمایی فارابی

فارابی زیرِ تیغِ کندِ شفافیت!

بیتا محسنی _ سینمای ایران در یک دهه اخیر جدا از معضلات ساختاری ، بستری برای ورود و خروج پول های مشکوک شده است. این روند با توجه به آن چه در سطر های پیش گفته شد، باعث…