مرور برچسب

دادگاه اقتصادی

ایستگاه پایانی متهمان پتروشیمی

«سعی می‌کنیم رأی مفصلی صادر کنیم» این آخرین جمله قاضی پرونده پیچیده رسیدگی به متهمان پتروشیمی بود، پرونده‌ای که بی اغراق یکی از پیچیده‌ترین و معمایی‌ترین پرونده‌های…