مرور برچسب

صنایع کوچک

تولید در بزنگاه یارانه

اقتصاد یارانه‌ای مانع از رونق تولید است؛ این نکته‌ای که بسیاری از تحلیلگران اقتصادی در باره آن به اتفاق نظر رسیده‌اند. اهمیت آسیب‌شناسی نقش پررنگ پرداخت سوبسید در…