مرور برچسب

معاونت سیاسی

ماجراهای سعید محمد ادامه دارد

بحث‌های فرماندهان سپاه به رسانه‌ها کشیده شده است. تاجایی که یک روز کافی است تا معاون سیاسی سپاه حرف‌هایش را درباره سعید محمد پس بگیرد. درست یک ساعت بعد از آنکه…