مرور برچسب

چک برگشتی

رنج مضاعف برای اصناف

کرونا افزون‌بر جان انسان‌ها مال آنان را نیز نشانه گرفته‌است. تعطیل شدن بخش بزرگی از مشاغل کشور نه تنها مانع کسب سود آنان شده، بلکه خسارات زیادی به…